Nacházíte se zde: TEGO cz > Koordinátor BOZP

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Na základě zákona č.309/2006 Sb. mají zadavatele (investor) staveb povinnost jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") při realizaci každé stavby, kde budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby.

Dále je zadavatel (investor) stavby povinen zavázat projektanta i všechny zhotovitele ke spolupráci s koordinátorem a doručit oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, oblastnímu inspektorátu práce.

Koordinátor působí:

 1. ve fázi přípravy stavby – spolupráce s projektantem
 2. ve fázi realizace stavby – spolupráce se zhotovitelem/zhotoviteli

Zadavatel (investor) stavby je také povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem:

 1. práce ve výkopu o hloubce větší než 5m
 2. práce ve výšce nad 10m
 3. práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
 4. práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
 5. práce se zdroji ionizujícího záření
 6. práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
 7. práce v ochranných pásmech energetických vedení
 8. práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
 9. práce s výbušninami
 10. práce studnařské
 11. práce potápěčské

Příloha č. 5 k Nařízení vlády č.591/2006 Sb.


nebo kde je splněn rozsah stavby:

 1. u kterých celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých bude na stavbě pracovat současné více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
 2. u kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu

Zákon č. 309/2006 Sb., § 15